POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

[informacje ogólne]

 1. Strona internetowa www.mtrmedia.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez MTR Media Sp. z o. o. Spółkę Komandytową, z siedzibą w Warszawie 02-949, przy ul. Ostrej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220068 (zwaną dalej: „Administratorem”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest Piotr Wąsowski, e-mail: iodo@mtrmedia.com.pl, tel. 22-853-38-48.
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Administrator zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, w szczególności zaś z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania, tj.
  • zgodnie z prawem i w oparciu o jedną z podstaw przetwarzania określonych w RODO (zasada zgodności z prawem);
  • rzetelnie i przejrzyście, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (zasada rzetelności i przejrzystości),
  • w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i bez przetwarzania dalej w sposób niezgodnie z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
  • w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane (zasada minimalizacji),
  • przetwarza dane prawidłowe i w razie potrzeby podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości),
  • tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania (zasada ograniczenia czasowego),
  • w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przez wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności),
  • w sposób zapewniający możliwość wykazania zgodności przetwarzania z prawem (rozliczalność).
 5. Administrator zapewnia przestrzeganie niniejszej Polityki przez wszystkich swoich pracowników i współpracowników, niezależnie od formy prawnej, jaka reguluje wzajemne stosunki między Administratorem a tymi podmiotami.

§ 2

[dane osobowe]

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność wykonywana wobec danych osobowych.
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  1. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. wysyłania newslettera – na podstawie zgody Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. przetwarzamy dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
  1. dostawcy usług informatycznych (np. dostawcy narzędzi do wysyłki maili, hostingodawcy);
  2. podmioty świadczące usługi marketingowe.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne i marketingowe: Google LLC.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od ich zebrania;
  3. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu wykonania wskazanych uprawnień Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej.
 9. Realizacja wskazanych uprawnień będzie możliwe jedynie w razie pozytywnej weryfikacji tożsamości podmiotu danych.

§ 3

[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych (komputerach lub urządzeniach przenośnych) Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowujące preferencje użytkownika by dostosować zawartość Strony Internetowej do preferencji Użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  2. zapewniające poprawne działanie Strony Internetowej;
  3. gromadzące dane analityczne celem tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej, aby doskonalić usługi oferowane wszystkim użytkownikom – gromadzone dane nie odnoszą się do konkretnej osoby.
 4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  • przeglądarka Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Microsoft Edge;
  • przeglądarka Opera;
  • przeglądarka Safari.

§ 4

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

  [Google Analytics]

 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google.
 3. Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.